Poliklinik Paru

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. I Dewa Made Artika, Sp.P (K) 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00
dr. Ida Ayu Jasminarti Dwi Kusumawardani, Sp.P 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00

Poliklinik Bedah Saraf

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
Prof. Sri Maliawan, M.D, Ph.D, FICS 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
Dr. dr. I Wayan Niryana, M.Kes, SpBS(K) 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00

Poliklinik Saraf

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Komang Arimbawa, Sp.S 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00
dr. Desie Yuliani, Sp.S 18.00-20.00 09.00 – 12.00 & 18.00 – 20.00
dr. Ketut Widyastuti, Sp.S (K) 18.00 – 20.00  18.00 – 20.00 (Klinik memory) 18.00 – 20.00
Dr. dr. I Putu Eka Widyadharma, M.Sc, Sp.N(K)Nyeri 14.00 – 16.00
dr. Putri Eka Pradnyaning, Sp.N 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

Poliklinik Fisiotherapi

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
Komang Sri Melina Utami, S.Ft, Ftr 09.30 – 12.00 09.30 – 12.00 09.30 – 12.00 09.30 – 12.00 09.30 – 12.00 09.30 – 12.00
Agung Suharsono, Amd. Ft 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00
Putu Divta Mahendra, S.Ft, Ftr 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00

Poliklinik Gigi

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
drg. Setiawan, M.Kes.FISID 14.00 – 15.00 14.00 – 15.00
drg. Valeo Adika Laksana, Sert.KGI, FISID, Sp. Perio 17.00 – 20.00
drg. Vicky Alexandra Lijaya, Sp.KG 11.00 – 13.00 18.00 – 20.00 11.00 – 13.00
drg. Dewa Ayu Putu Kristina Asuntya 10.00 – 11.00 10.00 – 11.00 10.00 – 11.00
drg. Ida Ayu Sundari Utami, SKG., Srt.KGI 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 17.00 – 19.00
drg. I Gusti Agung Gde Oka, M.Biomed 10.00 – 11.00 10.00 – 11.00
drg. I Putu Sandi Mandita, S.KG 17.00 – 19.00 10.00 – 12.00 17.00 – 19.00 13.00 – 15.00
drg. Arya Kusuma Agraha, Sp.BM 17.00 – 19.00

Poliklinik Penyakit Dalam

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Ida Bagus Krisna Wiweka,Sp.PD 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00-14.00 dan 19.00-21.00
dr. I Ketut Sumandi, SpPD 19.00 – 21.00
dr. I Nyoman Sutarka, SpPD, K-GH, FINASIM 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00
Dr. dr. Made Ratna Saraswati,Sp.PD-KEMD-FINASIM 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00
Dr. dr. I Made Susila Utama, SpPD-KPTI FINASIM 18.00 – 20.00 19.30 – 21.00 18.00 – 20.00 19.30 – 21.00
dr. Nyoman Paramita Ayu, Sp. PD-KGH 17.15 – 19.15 17.15 – 19.15 17.15 – 19.15

Poliklinik Obgyn 1

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Anom Suardika,Sp.OG (K)-FER 18.00 – 21.00 18.00 – 21.00
dr. I Nyoman Sudastra, Sp.OG 11.30 – 13.00 11.30 – 13.00 11.30 – 13.00 11.30 – 13.00
Dr. dr. Ida Bagus Putra Adnyana, Sp.OG(K)-FER Praktek di Klinik IVF Lantai 3 Praktek di Klinik IVF Lantai 3 Praktek di Klinik IVF Lantai 3 Praktek di Klinik IVF Lantai 3 Praktek di Klinik IVF Lantai 3 Praktek di Klinik IVF Lantai 3
dr. Anak Agung Gede Putra Wiradnyana, Sp.OG (K)-KFM 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
dr. I Made Darmayasa, Sp.OG(K)-Obginsos 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00  –
Dr. dr. I Gede Mega Putra, Sp.OG (K)-Urogin 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00
dr. Ida Ayu Putu Andayani, Sp.OG 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00
Dr. dr. I Nyoman Hariyasa Sanjaya,Sp.OG (K)-KFM, MARS 08.00 – 10.00
dr. Ida Bagus Praja Putra Adnyana, M.Biomed, Sp.OG 11.00 – 14.00
dr. Tjokorda Gede Astawa Pemayun, M.Biomed, Sp.OG 16.00 – 18.00 13.00 – 16.00 15.00 – 18.00 13.00 – 16.00 16.00 – 18.00
dr. Made Angga Diningrat, M.Biomed. Sp.OG(K)FER 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00

Poliklinik Obgyn 2

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. I Nyoman Sudira, Sp.OG 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00
dr. Putu Arya Yudanegara,Sp.OG 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00
dr. I B Nyoman Suardiana Manuaba, Sp.OG 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 09.00 – 12.00 & 19.00 – 21.00
dr. I.G.N. Agung Dwipelita Putra, Sp.OG 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
dr. Ida Bagus Praja Putra Adnyana, M.Biomed, Sp.OG 11.00 – 13.00 09.00 – 11.00 11.00 – 13.00 09.00 – 11.00

Poliklinik Obgyn 3

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Anak Agung Gede Putra Wiradnyana, Sp.OG (K)-KFM 18.00 – 20.00 09.00 – 13.00
Dr. dr. I Nyoman Bayu Mahendra, Sp.OG (K)-Onk 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00
dr. Ida Ayu Putu Andayani, Sp.OG 18.00 – 21.00
dr. Evert Solomon Pangkahila, M.Biomed, Sp.OG (K)-KFM 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00

Poliklinik Kulit & Kelamin

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Nyoman Suryawati, SpKK 16.30 – 18.30 (Perjanjian) 16.30 – 18.30 (Perjanjian)
dr. Ni Putu Ayu Saraswati Apsari, Sp. KK 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00
dr. Anak Agung Istri Saraswati Dewi, Sp.KK 14.00 – 15.00 14.00 – 15.00 14.00 – 15.00 14.00 – 15.00 14.00 – 15.00 Perjanjian
dr. Irene Tantia Utami, M.Kes, Sp KK 19.00 – 20.30 17.30 – 19.00 19.00 – 20.30
dr. I A Intan Pratiwi, SpDV 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00

Poliklinik Mata

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Ni Made Suryanadi, Sp.M 18.00 – 20.00 13.00 – 15.00
dr. Ni Luh Diah Pantjawati, SpM(K) 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
dr. Ni Luh Piliantari Meigawati, Sp.M 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00
dr. Ni Made Indah Kencanawati, SpM 18.00 – 20.00 16.00 – 18.00
dr. Luh Gede Anggasari Dewi, Sp.M 08.30 – 11.30 08.30 – 11.30

Poliklinik Bedah Plastik

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Agus Roy Rusly Hariantana Hamid, SpBP-RE(K) 18.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00
dr. I Made Suka Adnyana, Sp BP-RE (Perjanjian) (Perjanjian) (Perjanjian) (Perjanjian) (Perjanjian)

Poliklinik Bedah Onkologi

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Ni Gusti Ayu Agung Manik Yuniawaty Wetan, Sp.B (K) Onkologi 16.00 – 17.00 (Perjanjian) 16.00 – 17.00 (Perjanjian)
dr. Gede Budhi Setiawan,Sp.B (K) Onkologi 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00

Poliklinik Bedah Vaskular

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Ida Bagus Budiarta,Sp.B (K) V 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.00 – 18.00

Poliklinik Bedah Kardiovaskular

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
Dr. dr. I Nyoman Semadi,Sp.B, Sp.BTKV 16.00 – 17.00 16.30 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00

Poliklinik Bedah Digestif

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Ida Bagus Darma Putra, SpB-KBD Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian
dr. Gede Eka Rusdi Antara,Sp.B(K) Digestive, MARS Perjanjian Perjanjian 18.00 – 20.00 Perjanjian Perjanjian
dr. I Made Adhi Keswara,Sp.B(K) Digestive 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
dr. Putu Ayu Saraswati, Sp.B, (K) Digestive 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00

Poliklinik Bedah Umum

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. I Ketut Sudiasa, Sp.B 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
dr. Ida Ayu Putranti Darma Restuti,M.Biomed, SpB 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00
dr. Gede Kesuma Winarta, M.Biomed, Sp.B 09.00 – 14.00 09.00 – 14.00 09.00 – 14.00 09.00 – 14.00 09.00 – 14.00 09.00 – 12.00

Poliklinik THT

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Agus Santosa, Sp.THT-KL, MARS, FICS 09.00 – 11.00

17.30 – 18.30

09.00 – 11.00

17.00 – 18.00

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

17.00 – 18.00

09.00 – 11.00

17.30 – 18.30

09.00 – 11.00
dr. Ida Bagus Surya Putra Manuaba, M.Kes.Sp.THT-KL.MARS. 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00
dr. Nyoman Dian Permatasari, M.Biomed, Sp.THT-KL 14.30 – 16.30 14.30 – 16.00 14.00 – 16.30 14.00 – 15.00 14.00 – 16.00
dr. I Nengah Wartawan, Sp.THT-KL 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30 18.00 – 20.00

Poliklinik Anak

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. I Gusti Ngurah Sanjaya Putra, Sp.A (K) 17.15 – 19.30 15.30 – 17.30 15.30 – 18.00
Dr. dr. I Made Arimbawa, Sp.A (K) 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
dr. Anak Agung Ngurah Prayoga, Sp.A 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00
dr. Ida Bagus Gede Suparyatha, Sp.A (K) 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 13.00 – 15.00
dr. Anak Agung Tri Yuliantini, MSc, Sp.A 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00
dr. I Wayan Gustawan, MSc, Sp.A (K) 16.00 – 17.30 09.00 – 10.00
dr. Ni Made Ayu Cynthia Windasari, M.Biomed, Sp.A 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00
dr. Debora Melati, M.Biomed, SpA 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00
dr. Kadek Hartini, SpA 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00 18.30 – 20.00
dr. Ni Komang Diah Saputri, Sp.A 09.00 – 14.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 09.00 – 12.00

Poliklinik Urologi

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Kadek Budi Santosa Sp.U (K) 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00
dr. Ida Bagus Putra Pramana, Sp.U 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 09.00 – 11.00

 

Poliklinik Orthopedi

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
Dr. dr. I Ketut Suyasa, SpB,SpOT (K) Spine 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00
Dr. dr. I Gusti Ngurah Wien Aryana,Sp.OT (K) 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 20.00 17.00 – 19.00
dr. Cokorda Gde Oka Darmayuda,Sp.OT (K-Hip & Knee Adult Rekontsruksi) 16.30 – 18.30 17.30 – 19.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30
dr. Agus Eka Wiradiputra, Sp.OT 08.00 – 10.00 16.00 – 18.00 08.00 – 10.00 08.00 – 10.00
dr. Ni Made Puspa Dewi Astawa, Sp.OT 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00

Poliklinik Cardio

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. I Gusti Agung Bagus Krisna Jayantika, Sp.JP 17.00 – 19.00 11.00 – 13.00 17.00 – 19.00 (echo & treadmill) 11.00 – 13.00 09.00 – 11.00 (echo & treadmill)
dr. Rani Paramitha Iswari Maliawan, M.Biomed, Sp.JP

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00
dr. IGN Putra Gunadhi. SpJP(K) FIHA

09.00 – 11.00 09.00 – 11.00

Poliklinik Bedah Anak

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Kadek Deddy Ariyanta, Sp.B, Sp.BA Appointment Appointment

IVF

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Nonoatmodjo Tondohusodo, MKes, SpAnd, subsp Fer(K)
* Waktu untuk cek lab 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
* Waktu untuk konsultasi 21.00 – 22.00 21.00 – 22.00 21.00 – 22.00 21.00 – 22.00 21.00 – 22.00
  • Tanggal Merah Libur

Poliklinik Psychiatrist

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Ida Ayu Kusuma Wardani, Sp.KJ (K), MARS Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian
dr. Putu Asih Primatanti, Sp.KJ Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian

Poliklinik Ahli Gizi

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
dr. Ni Made Dwi Asti Lestari, M.Kes, Sp.GK 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 Perjanjian Perjanjian

Rehabilitasi Medik

Jadwal Prakter Dokter Spesialis
Nama Dokter / Doctor’s Name Senin / Monday Selasa / Tuesday Rabu / Wednesday Kamis / Thursday Jumat / Friday Sabtu / Saturday
Dr. dr. Dedi Silakarma, Sp.KFR(K) 16.30 – 20.30 16.15 – 20.15 16.30 – 20.30 16.30 – 20.30  09.00 – 13.00

Update 19 April 2022